Často kladené otázky o schizofrénii

Na koho sa mám obrátiť ak mám podozrenie, že trpím schizofréniou?

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytujú príznaky schizofrénie je potrebné vyhľadať pomoc špecialistu. Diagnózu môže stanoviť iba psychiater. Ak si nie ste celkom istý či ide o duševné ochorenie, vyhľadajte obvodného lekára, ktorý rozhodne, či je návšteva u psychiatra potrebná. Psychiatra však môžete kontaktovať aj bez odporúčania od obvodného lekára.

 

Ako sa schizofrénia lieči?

Schizofrénia sa lieči najmä dlhodobým podávaním liekov - neuroleptík. Tieto lieky potláčajú príznaky schizofrénie, najmä poruchy myslenia a správania, halucinácie, ale tiež znižujú apatiu pacienta a niektoré ďalšie psychické procesy. Neuroleptiká je potrebné brať dlhodobo, aj po odznení akútnych príznakov schizofrénie. Častým problémom je nedodržiavanie správnej liečby zo strany pacientov. Mnohí samovoľne prestanú užívať lieky alebo ich užívajú nepravidelne, čo po čase môže spôsobiť ďalšiu akútnu fázu ochorenia.

 

Dá sa schizofrénia úplne vyliečiť?

V súčasnosti sa darí pomocou liekov a ďalších postupov väčšinou efektívne potlačiť príznaky schizofrénie a udržiavať pacienta v remisii (obdobie, kedy nemá ťažkosti). Úplne vyliečiť schizofréniu zatiaľ žiaľ nie je možné . Približne každý druhý pacient prežíva dlhé obdobie bez ťažkostí. Toto obdobie je prerušované občasnými obdobiami, kedy sú prítomné niektoré z príznakov schizofrénie.

 

Aká je prognóza schizofrénie?

Časť pacientov sa po primeranej liečbe uzdraví v zmysle, že dôjde k potlačeniu príznakov schizofrénie a pacient dokáže dobre fungovať.
V menšom percente prípadov sa ochorenie už nemusí vrátiť.
Veľká skupina pacientov napriek dlhodobej a primeranej liečbe trpí v priebehu života opakujúcimi sa fázami akútneho stavu, či zhoršenia symptómov (príznakov) schizofrénie. Návrat akútnych príznakov sa väčšinou podarí potlačiť.
Malá skupina pacientov so schizofréniou trpí chronickým priebehom poruchy a postupne u nich napriek liečbe dochádza k zhoršovaniu stavu.

Čo sa dá urobiť pre lepšiu prognózu v priebehu schizofrénnej poruchy?

Každý človek je jedinečný a nedá sa s určitosťou povedať, ako bude u neho ochorenie prebiehať. Niektoré faktory naznačujú lepšiu iné horšiu prognózu schizofrénie.

Horšiu prognózu môžete očakávať :

 • ak sa objaví schizofrénia v mladšom veku (pred 18. rokom života),
 • ak sa vyskytla závažná forma schizofrénie u niektorého z príbuzných,
 • ak pacient nereaguje dobre na liečbu neuroleptikami,
 • ak v klinickom obraze dominujú príznaky ako je apatia, emocionálna plochosť a extrémna utiahnutosť.

Lepšia prognóza sa predpokladá

 • ak ochorenie prepukne v neskoršom veku,
 • ak prepukne náhle,
 • ak sú prítomné príznaky paranoidity(podozrievania), bludov, či iných porúch myslenia,
 • ak pacient dobre reaguje na liečbu neuroleptikami.

Ide však len o určité " vodítka", ktoré nemusia byť smerodajné pre konkrétneho pacienta.

Dôležitým faktorom z hľadiska prognózy, s ktorým môžeme niečo urobiť, je:

 • zahájenie včasnej liečby (niekedy pacienti trpia akútnymi príznakmi mesiace či roky, kým dôjde k liečbe),neváhajte a posmeľte chorého, prípadne mu navrhnite návštevu u psychiatra,
 • dbajte na dodržiavanie dlhodobého režimu liečby (pravidelné užívanie liekov a kontrolné návštevy u ambulantného psychiatra,
 • primeraná starostlivosť a podpora zo strany príbuzných je veľmi dôležitá,
 • vyhýbanie sa užívaniu drog, vrátane alkoholu.

Je schizofrénia dedičná?

Výskyt schizofrénie v rodine zvyšuje riziko výskytu aj u iných príbuzných. Ak jednovaječné dvojča má schizofréniu je 50%pravdepodobnosť výskytu schizofrénie u druhého dvojčaťa (majú rovnaké gény). V súvislosti so schizofréniou sa skúmali rôzne gény či ich kombinácie, ale výsledky nie sú zatiaľ jednoznačné. Avšak aj keď obaja rodičia trpia na toto ochorenie je 60% šanca, že deti ňou trpieť nebudú.

 

Ovplyvní schizofrénia moje fungovanie v živote?

Záleží to od toho ako rýchlo vyhľadáte pomoc. Mnohí pacienti sú schopní zvládnuť príznaky ochorenia a žijú prijateľný a produktívny život. Podmienkou je však potreba pravidelného užívania ordinovaných liekov, spolupráca s lekárom a pomoc príbuzných a priateľov. Ak však odmietnete liečbu môžu sa vám aj každodenné rutinné činnosti javiť ako problematické.

 

Aký mám výhľad do budúcnosti?

 • Približne 20-25% pacientov do piatich rokov nepotrebuje ďalšiu liečbu.
 • Približne každý druhý pacient zažíva dlhé bezpríznakové obdobia, ktoré sú prerušované návratom niektorých symptómov. Závažnosť a frekvencia výskytu záleží od viacerých faktorov (kvalita starostlivosti, spolupráca pacienta pri liečbe, podpora rodiny).
 • U 75% pacientov, ktorí prvýkrát zažili psychotickú epizódu a prestali užívať ordinované lieky sa do roka ochorenie vráti.
 • Približne 10% pacientov má problémy stále. Liečba však môže niektoré príznaky zmierniť a uľahčiť život a zlepšiť jeho kvalitu.

To do ktorej skupiny pacient patrí závisí od množstva faktorov (závažnosť ochorenia, osobná situácia v rodine, spolupráca s psychiatrom a pravidelné užívanie liekov).

Ako prebieha ochorenie?

Ochorenie má tri fázy

 1. Prodromálna fáza : spozorujete, že vaše správanie a nálada sa menia. Obmedzíte sociálne kontakty, začnete pociťovať únavu a nebudete venovať pozornosť ani osobnej hygiene. Začnete mať pocit, že svet sa mení. Nemusí sa vyskytnúť výkyv v nálade (ani príliš veselý ani veľmi smutný). Skôr emočne plochý. Pre mnohých sú tieto príznaky varovaním, že zdravotný stav sa zhoršuje a je potrebné konzultovať postup liečby s ambulantným psychiatrom.
 2. Akútna fáza : vaše ochorenie je neprehliadnuteľné a do popredia vystúpia príznaky (halucinácie, bludy, zmätenosť a popletené myslenie).Najlepším riešením v tejto fáze je absolvovať pobyt v nemocnici. Počas hospitalizácie vám bude poskytnutá adekvátna liečba.
 3. Reziduálna fáza : po zaúčinkovaní liečby sa stav stabilizuje príznaky sa zmiernia a postupne sa strácajú. U niektorých však neustúpia vôbec. Táto fáza môže byť prerušovaná návratom akútnej fázy. Pri pravidelnom užívaní ordinovanej terapie a adekvátnej podpore zo strany rodinných príslušníkov sa návrat akútnych fáz minimalizuje.

http://www.zdravie.sk/choroba/35918/schizofrenia-schizofrenne-psychozy

 

O Teleošetrovateľstve

Teleošetrovateľstvo sa vzťahuje na použitie informačnej a telekomunikačnej technológie pri poskytovaní ošetrovateľských služieb v prípade, že je veľká fyzická vzdialenosť medzi pacientom a sestrou. Je súčasťou telezdravotníctva a má veľa styčných bodov s inými medicínskymi a nemedicínskymi aplikáciami, ako sú telediagnostikovanie, telekonzultácie, telemonitorovanie a pod. Teleošetrovateľstvo dosahuje veľké tempo rastu v mnohých krajinách, hlavne pre ich snahu znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, z dôvodu zvýšenia počtu starších a chronicky chorých občanov a v snahe zvýšiť pokrytie zdravotnej starostlivosti v malých a vzdialených vidieckych regiónoch. Medzi výhody teleošetrovateľstva patrí, že môže pomôcť riešiť rastúci deficit sestier, ušetriť čas na cestovanie a udržať pacientov mimo nemocnice.

Jedným z najčastejších ošetrovateľských prostredí pre uplatnenie teleošetrovateľstva je starostlivosť v prirodzenom sociálnom prostredí, akým je byt pacienta. Pritom sa jedná o pacienta, ktorý je imobilný alebo čiastočne imobilný a nie je schopný samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, zároveň nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ju odmieta (OU MZ SR O poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2007). Domáca starostlivosť je využívaná hlavne u pacientov, ktorí sú nepohybliví, žijú vo vzdialených alebo ťažko dosiahnuteľných miestach, sú chronicky chorí (chronická obštrukčná pulmonálna choroba, diabetes mellitus, chronická choroba srdca, degeneratívne ochorenia – Parkinsonova choroba,  Alzheimerova choroba).  Iné využitie domácej starostlivosti o pacientov je bezprostredne po chirurgických zákrokoch so zameraním na ošetrenie rany, starostlivosť o umelý vývod alebo starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami. Využitie teleošetrovateľstva v domácej starostlivosti vo svete sa premieta predovšetkým do oblasti poskytovania informácií týkajúcich sa zdravia, poradenstvo, edukácia, vrátane poskytovania odkazov na zdroje, toxikologické centrá, linky pomoci a pod. Inou oblasťou je elektronické zaznamenávanie vitálnych funkcií pomocou diaľkovo riadeného systému, tzv. telemonitoring. Sestra môže prostredníctvom teleprenosu sledovať stav zdravia pacienta, stav sebaopatery, stav chronickej rany, nácvik aplikácie inzulínu a pod. Konzultácie medzi sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi môžu byť uskutočnené prostredníctvom audio a videokonferencie využitím kamery na zachytenie obrazov klientov a ich špecifických problémov (napr. rozsah pohybu, stav chronickej rany a pod.).

Vitajte na webe tímu zdravotníckych profesionálov

Radi by sme vám ponúkli pomoc pri starostlivosti o zdravie cez nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo. Jedná sa o starostlivosť na diaľku s využitím informačných technológií u pacientov v domácom prostredí so zameraním na edukáciu a poradenstvo.

Ponúkame pomoc v štyroch oblastiach starostlivosti: o seniora, o psychicky chorého, o chirurgického pacienta (s operačnou alebo chronickou ranou), a o ťažko chorého a zomierajúceho.
Ak vás oslovila téma, alebo máte problém v niektorej z ponúkaných oblastí starostlivosti, prihláste sa do diskusného fóra alebo si otvorte niektorý z edukačných súborov, ktoré ponúkajú informácie v písomnej alebo obrazovej podobe a mohli by vám pomôcť pri hľadaní riešenia.

O projekte

Východiskom vzniku tejto webovej stránky bolo napísanie projektu a následne získanie grantu na projekt pod názvom Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti. Našou prácou by sme chceli prispieť k problematike využívania informačných technológií pri ošetrovaní pacientov v domácom prostredí so zameraním predovšetkým na edukáciu a poradenstvo.

V súčasnosti sa teleošetrovateľstvo u nás v domácej starostlivosti nevyužíva. Pacienti sú ošetrovaní pri bezprostrednom kontakte, čo súvisí s tradičným ošetrovateľským prístupom. Vzniká priestor pre zistenie použiteľnosti teleošetrovateľstva a záujmu verejnosti o takýto spôsob zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie články...

 1. Stránku pripravujeme