O Teleošetrovateľstve

O Teleošetrovateľstve

Teleošetrovateľstvo sa vzťahuje na použitie informačnej a telekomunikačnej technológie pri poskytovaní ošetrovateľských služieb v prípade, že je veľká fyzická vzdialenosť medzi pacientom a sestrou. Je súčasťou telezdravotníctva a má veľa styčných bodov s inými medicínskymi a nemedicínskymi aplikáciami, ako sú telediagnostikovanie, telekonzultácie, telemonitorovanie a pod. Teleošetrovateľstvo dosahuje veľké tempo rastu v mnohých krajinách, hlavne pre ich snahu znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, z dôvodu zvýšenia počtu starších a chronicky chorých občanov a v snahe zvýšiť pokrytie zdravotnej starostlivosti v malých a vzdialených vidieckych regiónoch. Medzi výhody teleošetrovateľstva patrí, že môže pomôcť riešiť rastúci deficit sestier, ušetriť čas na cestovanie a udržať pacientov mimo nemocnice.

Jedným z najčastejších ošetrovateľských prostredí pre uplatnenie teleošetrovateľstva je starostlivosť v prirodzenom sociálnom prostredí, akým je byt pacienta. Pritom sa jedná o pacienta, ktorý je imobilný alebo čiastočne imobilný a nie je schopný samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, zároveň nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ju odmieta (OU MZ SR O poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 2007). Domáca starostlivosť je využívaná hlavne u pacientov, ktorí sú nepohybliví, žijú vo vzdialených alebo ťažko dosiahnuteľných miestach, sú chronicky chorí (chronická obštrukčná pulmonálna choroba, diabetes mellitus, chronická choroba srdca, degeneratívne ochorenia – Parkinsonova choroba,  Alzheimerova choroba).  Iné využitie domácej starostlivosti o pacientov je bezprostredne po chirurgických zákrokoch so zameraním na ošetrenie rany, starostlivosť o umelý vývod alebo starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami. Využitie teleošetrovateľstva v domácej starostlivosti vo svete sa premieta predovšetkým do oblasti poskytovania informácií týkajúcich sa zdravia, poradenstvo, edukácia, vrátane poskytovania odkazov na zdroje, toxikologické centrá, linky pomoci a pod. Inou oblasťou je elektronické zaznamenávanie vitálnych funkcií pomocou diaľkovo riadeného systému, tzv. telemonitoring. Sestra môže prostredníctvom teleprenosu sledovať stav zdravia pacienta, stav sebaopatery, stav chronickej rany, nácvik aplikácie inzulínu a pod. Konzultácie medzi sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi môžu byť uskutočnené prostredníctvom audio a videokonferencie využitím kamery na zachytenie obrazov klientov a ich špecifických problémov (napr. rozsah pohybu, stav chronickej rany a pod.).