O projekte

O projekte

Východiskom vzniku tejto webovej stránky bolo napísanie projektu a následne získanie grantu na projekt pod názvom Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti. Našou prácou by sme chceli prispieť k problematike využívania informačných technológií pri ošetrovaní pacientov v domácom prostredí so zameraním predovšetkým na edukáciu a poradenstvo.

V súčasnosti sa teleošetrovateľstvo u nás v domácej starostlivosti nevyužíva. Pacienti sú ošetrovaní pri bezprostrednom kontakte, čo súvisí s tradičným ošetrovateľským prístupom. Vzniká priestor pre zistenie použiteľnosti teleošetrovateľstva a záujmu verejnosti o takýto spôsob zdravotnej starostlivosti.