O nás

Dana Zrubcová

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Psychiatrickej klinike FN v Nitre. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na problematiku duševného zdravia a na pacientov s duševnými poruchami. V dizertačnej práci sa venovala problematike podpory duševného zdravia pacientov so schizofréniou v komunite.