Martin Vozár

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Je odborným asistentom na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej vedeckopedagogickej činnosti sa zameriava na Numerickú matematiku a optimalizáciu, Úvod do modelovania a simulácie, Značkovacie jazyky, Kódovanie a zobrazenie informácií. Jeho úlohou v projekte je tvorba a spravovanie webovej stránky.

Katarína Mičiaková

MUDr. Katarína Mičiaková

Je lekárka a bývalá riaditeľka – koordinátorka zdravotníckeho zariadenia – Hospicu u Bernadetky – dom pokoja a zmieru v Nitre. Je atestovaná v odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, paliatívna medicína. Vzhľadom na jej odbornosť bude zabezpečovať kontakt a edukáciu klientov a ich príbuzných s konkrétnymi zdravotnými problémami spadajúcimi do oblasti liečby bolesti a paliatívnej starostlivosti.

Dana Zrubcová

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Psychiatrickej klinike FN v Nitre. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na problematiku duševného zdravia a na pacientov s duševnými poruchami. V dizertačnej práci sa venovala problematike podpory duševného zdravia pacientov so schizofréniou v komunite.