O nás

Miroslava Líšková

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Kardiologickej klinike FN v Nitre.  Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na oblasť využitia informačno-komunikačných technológií v ošetrovateľstve, výchovu k zdraviu a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v rámci odborov vnútorného lekárstva. Témou špecializačnej práce v rámci ošetrovateľskej starostlivosti v komunite bola problematika starostlivosti o pacientku s diabetom v domácej starostlivosti.