O nás

Ľuboslava Pavelová

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN v Nitre. Je garantom špecializačného štúdia Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Oblasť jej profesionálneho záujmu vo vedecko - pedagogickom pôsobení je práca a úloha sestry v komunite, teleošetrovateľstvo, informačné a komunikačné technológie, zdroje v práci sestry.